De medezeggenschap in organisaties heeft op (bijna) alles wat met arbeidsomstandigheden te maken heeft instemmingsrecht (art 27 WOR). Het ligt daarmee in de rede dat veel van wat afgesproken wordt in organisaties ten aanzien van het gebruik van apps, sensoren en dergelijke ook instemmingsplichtig is. Lastig is waarschijnlijk dat er geen sprake is van een eenduidige introductiedatum, maar van een sluipend proces. Dit betekent dat de OR alert moet zijn en in haar rol als procesbewaker met de preventiemedewerkers en arbodienst/bedrijfsarts rond de tafel moet gaan en vooraf afspraken moet maken. Daarnaast zullen de medewerkers goed moeten worden geïnformeerd. De OR kan dit door arboprofessionals en preventiemedewerkers laten doen. Ook verdient het aanbeveling om de in arbocatalogi iets op te nemen over de omgang met digitale media. Grote voordeel is dan dat er op brancheniveau aandacht voor komt.