Het gebruik van mobiele apparatuur in de werkomgeving brengt uitlopende risico’s met zich mee. In deze paragraaf worden de belangrijkste risico’s en hun oplossingen voor het voetlicht gebracht.

Data en netwerken
Mobiele apparatuur slaat gegevens zelf op (datalogging) of staat draadloos in verbinding met servers of netwerken elders in het bedrijf. Dat kan op dezelfde locatie zijn, maar ook op een heel andere locatie, in Nederland of zelfs daarbuiten (de “Cloud”). Beide vormen brengen risico’s met zich mee; de data kunnen in verkeerde handen vallen.

Toegang tot data
Het mobiele apparaat kan worden verloren of gestolen, waardoor de data in het apparaat voor onbevoegden beschikbaar kunnen komen. Ook kan met het apparaat door onbevoegden contact worden gezocht met het netwerk. Onbedoeld kunnen zo vertrouwelijke gegevens over het bedrijf op straat komen te liggen.
Wanneer communicatie tussen mobiele apparaten en servers van het bedrijf plaatsvindt via een WiFi-netwerk, moet dit netwerk goed worden afgeschermd om kwaadwillenden buiten te houden. Wanneer gebruik wordt gemaakt van openbare telefoonnetwerken (3G en 4G) en openbare access points voor het versturen van bedrijfsinformatie is de kans op misbruik van gegevens zelfs nog groter.

Toegang tot besturing
Kwaadwillenden kunnen niet alleen vertrouwelijke bedrijfsgegevens stelen, ze kunnen ook inbreken op computergestuurde processen en zo de productie nadelig beïnvloeden of zelfs een calamiteit veroorzaken. Of informatie verkrijgen waarmee ze chemische of biologische ‘bommen’ kunnen fabriceren. Aandacht verdient ook de toegang van privé-apparaten tot het WiFi-netwerk; zij kunnen een potentieel lek vormen waardoor onbevoegden het netwerk kunnen betreden. Ook kunnen privé-apparaten vertrouwelijke gegevens bevatten die niet in verkeerde handen mogen vallen; denk bijvoorbeeld aan het veelvuldig gebruik van toepassingen als Dropbox voor het uitwisselen van data en bestanden.

Beveiliging van verbindingen en opslag
Allereerst moeten (draadloze) bedrijfsnetwerken goed worden afgeschermd om onbevoegden buiten te houden. Door de toegang tot de netwerken te monitoren wordt foutieve toegang sneller opgemerkt en kunnen maatregelen worden getroffen om de schade te beperken en het lek te dichten. Daarnaast is het noodzakelijk dat bedrijven beleid opstellen voor het gebruik van mobiele apparatuur en draadloze netwerken. Procedures en werkvoorschriften kunnen voorkomen dat tijdens het werk fouten worden gemaakt waardoor gegevens in verkeerde handen vallen en digitale verbindingen abusievelijk worden opengezet. Bedrijven moeten nadenken over waar hun gegevens worden opgeslagen en wie er toegang toe hebben. Verzenden van gegevens tussen mobiele apparatuur onderling en naar servers moet zo veel mogelijk versleuteld gebeuren, zodat wanneer de gegevens worden onderschept er niets mee kan worden gedaan. Wanneer medewerkers met hun privé-apparatuur toegang hebben tot de draadloze bedrijfsnetwerken is het opstellen van een BYOD-beleid (Bring Your Own Device) eigenlijk noodzakelijk. Verder moeten medewerkers worden geschoold in het gebruik van de apparatuur en worden gewezen op hun verantwoordelijkheden ten opzichte van vertrouwelijke bedrijfsgegevens.

Explosieveiligheid
Waar het gaat over explosieveiligheid geldt voor mobiele telefoons en tablets hetzelfde als voor andere mobiele apparatuur: in gebieden waar een risico bestaat op explosiegevaar gebruik je alleen explosieveilige apparatuur. Dat betekent dat ze moeten voldoen aan de Europese richtlijnen zoals 94/9/EG en/ of ATEX. Er zijn explosieveilige smartphones en handcomputers op de markt die geschikt zijn voor gebruik in explosiezones 1 en 2. Omdat ze het Android-besturingssysteem gebruiken, kunnen ze naast speciaal ontworpen apps in principe ook normale, voor het grote publiek gemaakte apps gebruiken. Helaas is het Android-besturingssysteem wel weer gevoeliger voor hackers en misbruik dan het iOS van Apple. Regels opstellen voor het gebruik van dergelijke apparatuur is dan ook geen overbodige luxe.

Elektromagnetische velden
Mobiele telefoons en tablets hebben een beperkt elektromagnetisch veld door de geringe energie die ze uitstralen, minder dan 1 W/m2. Over de effecten van de vrijkomende straling op de gezondheid van de gebruiker is doorlopend discussie. Er zijn geen studies die aantonen dat het gebruik van mobiele telefoons gezondheidsschade oplevert. Maar er is ook geen onderzoek dat effecten volledig uitsluit.
De Gezondheidsraad concludeert in een literatuurstudie (Mobile phones and cancer, 2014) dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat elektromagnetische straling kanker veroorzaakt bij proefdieren of de ontwikkeling van kanker stimuleert. Eerder concludeerde de Gezondheidsraad al uit epidemiologisch onderzoek dat er geen duidelijk bewijs is dat het gebruik van mobiele telefoons een verhoogd risico geeft op de ontwikkeling van een hersentumor of andere tumoren in het hoofd. Ook andere vooraanstaande commissies, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection vinden geen verband tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en schade aan de gezondheid. Een veel geraadpleegde bron voor EM-velden is het Kennisplatform.

As Low As Reasonably Achievable
Toch worden in enkele wetenschappelijke studies effecten genoemd die kunnen optreden bij het gebruik van een mobiele telefoon. In magneetvelden die vergelijkbaar zijn met die van een mobiele telefoon werden significante afwijkingen gevonden in het DNA van de ontwikkelende ooglens van kippenembryo’s. Een Israëlisch onderzoek uit 2005 geeft eveneens dergelijke aanwijzingen bij het onderzoek naar de ontwikkeling van ogen bij kalveren. Ook zouden mensen die veel bellen een vertraging oplopen in de hersenfuncties, aldus onderzoekers van de Radboud Universiteit in 2007.
Vaak wordt geadviseerd om de blootstelling aan elektromagnetische straling zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden. In de stralingswereld ook wel bekend als het ALARA-principe: As Low As Reasonably Achievable.