Napo in robots aan het werk

Deze film geeft een inleiding tot de veiligheid van robotica op de werkplek, en beschrijft enkele van de opkomende robotica-technologieën, de soorten ongevallen die met robotica in verband worden gebracht, de belangrijkste gevaren en hoe deze kunnen worden beheerst.

Productiemedewerkers lopen het grootste risico, gevolgd door onderhoudsmedewerkers. Onvoldoende ontwerp van de werkplek en menselijke fouten veroorzaken de meeste ongevallen. De vooruitgang op het gebied van automatiseringstechnologieën, waaronder vaste robots, cobots en mobiele robots en ook exoskeletten, kan de arbeidsomstandigheden verbeteren, maar ook risico’s op de werkplek introduceren.

Hoe Napo tot leven kwam
Napo is oorspronkelijk een idee van een kleine groep communicatieprofessionals op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk en speelt in op de behoefte aan hoogwaardige informatieproducten die nationale grenzen wegnemen en aandacht schenken aan de uiteenlopende culturen, talen en praktische behoeften van mensen op het werk. De films beogen geen uitvoerige behandeling van een thema en zijn ook geen opleidings- of onderwijsfilms. De rol van Napo en zijn vrienden is veiligheid en gezondheid op het werk aantrekkelijk te maken met hun innemende karakters, amusante verhaallijnen en humoristische en opgewekte aanpak. “Veiligheid met een glimlach” is Napo’s bijdrage aan veiligere, gezondere en betere werkplekken. Elke film is gedraaid in coproductie met een aantal Europese instellingen. De ontwikkeling van de website is gefinancierd door het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk in Bilbao (Spanje).

Achtergrond
Het Napo Film Consortium is voortgekomen uit het Europees Jaar van veiligheid en gezondheid 1992-1993 en door de Europese Commissie georganiseerde Europese filmfestivals. De Commissie ondersteunde filmfestivals in de overtuiging dat het mogelijk was om de beste films voor gebruik in de gehele Europese Unie te identificeren en aan te passen. Dit bleek echter lastig. Veel films waren gemaakt door commerciële productiebedrijven die niet bereid waren hun rechten op te geven. Wegens culturele verschillen was het moeilijk om films, met hun beelden, verhaallijnen en specifieke “look and feel”, over nationale grenzen heen aan te passen en over te dragen.
Na het filmfestival van Straatsburg in 1995 kwamen vier actieve communicatiedeskundigen uit Frankrijk, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk bij elkaar om mogelijkheden te onderzoeken voor het in opdracht laten maken en produceren van een film die in heel Europa gebruikt zou kunnen worden.

Het Napo Consortium telt momenteel acht leden – AUVA (Oostenrijk), CIOP (Polen), DGUV (Duitsland), EU-OSHA (Bilbao, Spanje), INAIL (Italië), INRS (Frankrijk), SUVA (Zwitserland), en TNO (Nederland). Het ontwerpteam: Napofilms worden geschreven en geregisseerd door Eric Scandella voor Via Storia. 3D-animaties worden geproduceerd door Fabrice Barbey voor Protozoaire. De muziek is van de hand van Henri Muller.

De geboorte van Napo
De groep stelde een voorstel, specificaties en een aanbestedingsprocedure op om een video te produceren over veiligheidssignalering. In elk deelnemend land werd aan twee productiebedrijven gevraagd om een voorstel te doen. Het contract werd toegekend aan het Franse bedrijf Via Storia uit Straatsburg. Napo was geboren!  De eerste video, “De beste signalen”, werd in 1998 vertoond op het EU-Filmfestival in Edinburgh en won prijzen op het World Congress in Sao Paulo in 1999 en nationale filmfestivals in Frankrijk en Duitsland. In 2003 toonde het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk in Bilbao interesse voor een derde video om de Europese week met als thema “gevaarlijke stoffen” kracht bij te zetten. Er werd met het Consortium overeengekomen dat het Agentschap masterkopieën mocht leveren aan alle (kandidaat-)lidstaten en EVA-landen, met duidelijke bepalingen over het niet-exclusieve gebruik, de rechten en kosten. Deze samenwerking bestaat nog steeds.

Meer over Napo en als zijn video’s: www.napofilm.net/nl/

Contactgroep Chemie bijeenkomst 16 november 2023: Toepassing van sensortechnologie in de arbeidshygiëne

Beroepsziekten zijn een enorme belasting voor de samenleving. Ondanks aanzienlijke inspanningen om de blootstelling te beheersen sterven jaarlijks duizenden (voormalige) werknemers door beroepsmatige blootstelling en raken er nog meer gewond of lijden aan gezondheidseffecten. Om beroepsziekten verder te voorkomen, hebben we een manier nodig om onze werkomgeving meer continu en in (bijna) real-time te monitoren.

Nieuwe technologie
Tot een aantal jaar geleden bestond de preventie van beroepsziekten grotendeels uit het gebruik van traditionele meetmethoden. Over het algemeen worden metingen slechts een paar keer per jaar uitgevoerd en de resultaten komen lang nadat de blootstellingen hebben plaatsgevonden beschikbaar. Nieuwe technologieën, zoals sensoren en nieuwe modellen, bieden innovatieve oplossingen.

Wat is de waarde van sensordata?
Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op 10 jaar onderzoek naar sensoren op de werkvloer. Hoe we zijn begonnen met het evalueren van de waarde van deze (goedkope) sensoren, hoe we wetenschappelijk samenwerken om richtlijnen te genereren voor het juiste gebruik van deze sensoren in regelgevende context en hoe we overgaan tot implementatieonderzoek waarbij de eindgebruikers een centrale rol spelen in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

 

Wil je lid worden van CGC of één bijeenkomst bijwonen, maar ben je (nog) geen lid? Meld je aan als (tijdelijk) lid via het formulier op de website.

Programma | PDF
Dagvoorzitter is Wouter Fransman.
13.30 – 13.40 Opening door de bestuursleden Paul Scheepers (CGC) en Jan Kegelaer (NVvA). Mededelingen uit de besturen van CGC en NVvA.
13.40 – 14.10 Toepassing van sensortechnologie in de arbeidshygiëne | Maaike le Feber | PPT-PDF
14.10 – 14:40 De mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van realtime meettoestellen in combinatie met beeldmateriaal voor arbeidshygiënische doeleinden | An Devriendt | PPT-PDF
14.40 – 15.00 Pauze
15.00 – 15.30 Klaar zijn voor een toekomst met sensoren | Wouter ter Burg | PPT-PDF
15.30 – 16.00 Praktijkervaring met Video Exposure Monitoring (VEM)-tool op de werkvloer | Ronald Hoevers | PPT-PDF
16.00 – 16.30 Discussie
16.30 Einde + borrel

Verslag in Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap via: www.contactgroep-gezondheid-en-chemie.nl 

Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC)

De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met als doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot chemische factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit terrein. Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van themabijeenkomsten voor bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch milieukundigen en milieugezondheidskundigen. De bijeenkomsten worden, afhankelijk van het thema, georganiseerd in samenwerking met:

 • de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA),
 • de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK),
 • de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT),
 • de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde (NVMM) en
 • de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

De themabijeenkomsten bieden de mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te brengen en zo multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan.

ChatGPT nog een risicovolle adviseur voor arbo- en veiligheidsadviezen

Een internationaal consortium onder leiding van onderzoekers van de TU Delft onderzocht de mogelijkheden van ChatGPT om veiligheidsgerelateerde adviezen te geven en heeft haar resultaten gepubliceerd op SSRN Elsevier.

De onderzoekers ontdekten dat het risicovol is om te vertrouwen op ChatGPT als bron van veiligheidsgerelateerde informatie en advies. De resultaten zijn beschikbaar in de preprint ‘The Risks of Using ChatGPT to Obtain Common Safety-Related Information and Advice’ in SSRN. >>> 

ChatGPT (>>>) is openbaar toegankelijk en dus zullen mensen het vroeg of laat gebruiken om toegang te krijgen tot veiligheidsinformatie, ongeacht het beoogde gebruik of de bedoelingen van de systeemontwerpers. Het multidisciplinaire consortium van deskundigen werd gevormd om negen gevallen op verschillende veiligheidsdomeinen te analyseren:

 1. vermijden van telefoongebruik tijdens het rijden,
 2. toezicht houden op kinderen in de buurt van water,
 3. volgen van richtlijnen voor crowd-management,
 4. voorkomen van vallen, bewust zijn van luchtvervuiling tijdens het sporten,
 5. ondersteunen van verontruste collega’s,
 6. omgaan met taakeisen om burn-out te voorkomen,
 7. beschermen van persoonlijke gegevens in fitness-apps, en
 8. vermijden van het bedienen van zware machines bij vermoeidheid.

Credits illustration: https://pixabay.com/nl/illustrations/kunstmatige-intelligentie-technologie-7834467/

De onderzoekers concludeerden dat er potentieel aanzienlijke risico’s bestaan bij het gebruik van ChatGPT als bron van informatie en advies voor veiligheidsgerelateerde kwesties. ChatGPT deed onjuiste of mogelijk zelfs schadelijke uitspraken en benadrukte de individuele verantwoordelijkheid, wat mogelijk leidt tot ecologische denkfouten: waarbij je aanneemt dat wat waar is voor een populatie ook waar is voor de individuele leden van die populatie.

Telefoongebruik en autorijden
De onderzoekers vroegen ChatGPT naar veilig telefoongebruik tijdens het rijden, en hoewel ChatGPT de risico’s van afgeleid rijden benadrukte, gaf het geen volledige waarschuwing. ChatGPT concentreerde zich op sms’en tijdens het rijden, maar het gebruik van routekaarten of het zoeken naar muziek kan ook gevaarlijk zijn. ‘De belangrijkste boodschap is dat het gevaarlijk is je ogen van de weg te halen wanneer je een voertuig bestuurt. Daarom is het van belang om elke telefoonactiviteit te vermijden die visuele aandacht vereist, niet alleen sms’en’, aldus de onderzoekers.

ChatGPT verstrekt soms informatie over de veiligheid van mensenmassa’s en drenkelingen die geen rekening houdt met individuele contexten en kan leiden tot ongepast gedrag, waardoor het risico op schade toeneemt. Bovendien kunnen de door ChatGPT gebruikte gegevens beperkt zijn tot hoge-inkomenslanden, waardoor vragen rijzen over de geldigheid van het advies in landen met lage- en middeninkomens.

Voorzichtigheid geboden
ChatGPT is een zeer geavanceerd AI-taalmodel dat op grote schaal populair is geworden. Het is getraind om tekst van menselijke gebruikers te begrijpen en te genereren. Het kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder geautomatiseerde klantenservice, chatbots en het genereren van teksten. Hoewel het in potentie veel voordelen kan bieden, zijn er ook zorgen over misbruik, met name met betrekking tot het verstrekken van ongepaste of schadelijke veiligheidsgerelateerde informatie.

Het onderzoek benadrukt de noodzaak van voorzichtigheid bij het gebruik van ChatGPT voor veiligheidsgerelateerde informatie en deskundige verificatie. Ook de noodzaak van ethische overwegingen en waarborging om ervoor te zorgen dat gebruikers de beperkingen begrijpen en passend advies krijgen, vooral in landen met een laag en gemiddeld inkomen, wordt onderstreept. De onderzoekers geven aan: ‘De resultaten van dit onderzoek laten zien dat AI-technologie weliswaar steeds verder wordt ontwikkeld, maar dat voorzichtigheid geboden is om ervoor te zorgen dat toepassingen ervan geen bedreiging vormen voor de openbare veiligheid.’

 

Bronnen:

Onderzoek naar toekomst van gezond en veilig werken

Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie (AI) onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden worden blootgesteld? De invloed van toekomstige ontwikkelingen kan direct of indirect zijn en is moeilijk te voorspellen. Organisaties en beleidsmakers kunnen zich alvast voorbereiden op de mogelijke gevolgen. Het RIVM en TNO hebben nml. onderzocht hoe toekomstige ontwikkelingen impact kunnen hebben op gezond en veilig werken in de komende 20 jaar: horizonscan ‘De Toekomst van Gezond en Veilig Werken’. Zij hebben 33 ontwikkelingen in kaart gebracht die naar verwachting een impact zullen hebben op gezond en veilig werken. Het gaat bijvoorbeeld om een vergrijsde beroepsbevolking, globalisering, individualisering, robotisering, klimaatverandering en de toename van regels.

Voor iArbo.nl pak ik even AI, digitalisering en robots er uit.

Volgens het rapport zal op het gebied van technologie wordt veel impact verwacht van artificiële intelligentie (AI), digitalisering en robots en cobots:
Al deze technologieën zullen in de toekomst naar verwachting vaker worden toegepast, maar het is onzeker hoe snel de ontwikkelingen gaan, welke specifieke toepassingen er worden ontwikkeld, welke ruimte (toekomstige) wetgeving biedt en in welke mate er maatschappelijk acceptatie plaatsvindt. De impact van de verschillende technologieën is daarnaast afhankelijk van de manier waarop een technologische toepassing wordt geïmplementeerd. Technologie biedt zowel kansen als bedreigingen voor gezond en  veilig werken. Er kunnen complexe taken met veel autonomie ontstaan, of juist eenvoudige taken met weinig autonomie. Ook kan technologie worden ingezet om onveilige situaties te signaleren of apparatuur veiliger  te maken (safe by design). De fysieke belasting wordt naar verwachting lager en de arbeidsveiligheid verbetert. De noodzaak voor het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden neemt toe. Tegelijkertijd leidt de verandering van werk tot (baan)onzekerheid en kan monitoring van werkenden leiden tot minder (ervaren) autonomie.”

De toekomst van gezond en veilig werken is heel onzeker, complex en dynamisch, mede door onderlinge relaties tussen toekomstige ontwikkelingen en alle onzekerheden. Hoewel alle toekomstige ontwikkelingen en hun impactbeschrijvingen van waarde zijn voor strategie- en beleidsontwikkeling, benoemen ze een vijftal strategische thema’s. Dit zijn:

 • de kansen en risico’s van technologische ontwikkelingen;
 • de toename van mentale belasting;
 • de veranderende autonomie van werkenden;
 • het belang van blijven leren tijdens en naast het werk;
 • de opeenstapeling van risico’s voor kwetsbare groepen.

 

Voor iArbo.nl pak ik even Technologische ontwikkelingen: belangrijke kansen & risico’s er uit.

Technologische ontwikkelingen zijn gerelateerd aan vele andere ontwikkelingen, zoals de energietransitie, economische groei en globalisering. Ook zijn technologische ontwikkelingen aan elkaar gerelateerd en kunnen ze elkaar versterken. Technologische ontwikkelingen gaan relatief snel en de verwachte impact is relatief groot, maar de toepassing en impact zijn onzeker. De impact van technologie is ook afhankelijk van de manier waarop specifieke technologische toepassingen worden geïmplementeerd. De technologieën bieden zowel kansen als risico’s voor gezond en veilig werken.

In hoofdstuk 4.4. Technologische ontwikkelingen beschrijven ze volledig de belangrijkste technologische ontwikkelingen die van invloed zijn op gezond en veilig werk, nu en in de toekomst. In het rapport gaan ze in op:

 • Artificiële intelligentie
 • Digitalisering
 • Robots en cobots
 • Autonome voertuigen
 • Augmented en virtual reality
 • Nieuwe materialen en 3D-printing

De clusters zijn met elkaar verbonden, omdat technologieën vaak in samenhang worden toegepast (convergerende technologie) of voorwaardelijk kunnen zijn voor elkaars ontwikkeling. Hieronder de volledige beschrijving (volledig 1-op-1) overgenomen uit het rapport per technologische ontwikkeling en / of  

Download hier het volledige rapport: PDF

Nieuwbericht over het rapport op Arboportaal: www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2023/02/06/rivm-en-tno-onderzoeken-toekomst-van-gezond-en-veilig-werken 

 

(meer…)

Hoe digitalisering in de bouw werkt volgens Klikbeet

Digitalisering in de bouw is een belangrijk onderwerp dat de efficiëntie en productiviteit in de bouwsector kan verhogen. Door middel van digitale technologieën zoals BIM (Building Information Modeling) en drones, kunnen bouwprojecten efficiënter worden gepland, gemonitord en uitgevoerd. Hierdoor kan er tijd en geld bespaard worden en kan er een hogere kwaliteit van het eindresultaat worden bereikt.

Echter, het gebruik van digitale technologieën kan ook doorslaan en leiden tot overmatig gebruik of afhankelijkheid van technologie. De video “Digitalisering in de bouw” van Klikbeet laat op humoristische wijze zien hoe een overmatig gebruik van digitale technologieën kan leiden tot problemen in de bouw. Het is daarom belangrijk om een gezonde balans te vinden tussen het gebruik van digitale technologieën en het behoud van de menselijke expertise en vaardigheden in de bouwsector.

[ Bovenstaande inleiding is niet door mij geschreven maar door de geavanceerde chatbot ChatGPT met als opdracht: ”
Schrijf een inleiding over digitalisering in de bouw handig is maar ook kan doorslaan zoals de video van Digitalisering in de bouw van Klikbeet humoristisch laat zien“.  >>>